Kiddush 101

Price: $19.99

Black & White 5.5 x 8.5 Inch Kiddush Tzetel

(Half of 8.5×11) (13.97 x 21.59 CM)

Nice frame & Ornaments
Email:
$19.99